Trgovinski sud

Trgovinski sud u Beogradu osnovan je daleke 1860. godine. Od tada do danas ova sudska instanca rešila je više stotina hiljada predmeta u kojima su se pojavljivala razna privredna društva, firme, mali preduzetnici, ali i sporove u kojima su nastupale same države.
Osnovna svrha ovog suda je da se bavi privrednim pretupima i sporovima između pravnih lica i preduzetnika, odnosno firmi kao i povredom prava iz ugovora između privrednih subjekata. Sud se ne bavi pojedinačnim tužbama iliti fizičkim licima, jer oni istupaju kao zakonski zastupnici i za njih su nadležni drugi krivični sudovi.
Trgovinski sud u prvom stepenu sudi u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti u privredi, pa i kada je u navedenim sporovima jedna od strana fizičko lice i to ako je u odnosumaterijalnog suparničarstva. Takođe, sud postupa i u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi rponalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla i to u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji.trgovinski-sudPored ovoga, trgovinski sud se bavi i sporovima o stranim ulaganjima; brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i rekama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo izuzev sporova o prevozu putnika. Bavi se i zaštitom firme i povodom upisa u sudski regostar kao i povodom stečaja i likvidacije.
Što se tiče ovoga sud u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski regoistar pravnih lica i drugih subjekata ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovi verodostojnih isprava i određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova i odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka.

Sud određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima i vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima.
Takođe, sudije ovog suda odlučuju i o privrednim pretupima i o prestancima zaštitnih mera ili pravnim posledicama osude.
Trgovinski sudovi u Srbiji su prvostepeni sudovi, a iznad njih postoji Privredni apelacioni sud koji vodi sporove na žalbe u presudama u sporovima Trgovinski sudova.
Samo Trgovinski sud u Beogradu godišnje primi više od nekoliko desetina hiljada predmeta od čega je gotovo deset hiljada u vezi sa parničnim postupcima.

Trgovinski sud je promeni ime u Privredni sud, više informacija možete pogledati na glavnom sajtu privrednog suda.

NOVIJA ISTORIJA SUDA

Veliku pažnju javnosti Privredni sud privukao je tek u novijoj istoriji Srbije odnosno u 21. veku. Posle promena u vrhu države 2000. godine i dolaskom novih vladajućih struktura menjala se i ekonomija zemlje. Sa promenom u tržišnoj ekonomiji, u kojoj su primat imale velike i mnogobrojne firme u državnom vlasništvu, uloga ovog suda, tada Trgovinskog, bila je od ključnog značaja.
Proces privatizacije velikih privrednih sistema republike Srbije nije mogao da prođe bez nadgledanja i odluka Privrednog suda tačnije mnogih njegovih sudija. Kako su državni privredni subjekti bili u finansijskom kolapsu ili pretnja po strane ulagače i konkurentske kompanije, demokratski izabrana vlast se potrudila da spase domaću ekonomiju tako što će obaviti, tada se tako govorilo i mislilo, kvalitetnu i poštenu privatizaciju državnih firmi.
Bez da se upuštamo u ispravnost svih tada donetih odluka od strane države, a da se fokusiramo samo na posledice postupaka kontroverznih sudija ovog suda može se steći zaključak da su pojedinci naneli izuzetnu štetu kako samoj državi tako i velikim firmama koje su propale tih godina. Na taj način ni ekonomski boljitak nije postignut niti su se firme oporavile a što je trebalo da bude jedini cilj stečajnih upravnika koje je određivao upravo Privredni sud.